Psykosocial verksamhet för vuxna

Psykosocialt team

Psykosociala teamet på Åsö vårdcentral består av totalt fem personer. Hos oss arbetar legitimerade psykologer och en samtalsterapeut med bedömning och behandling av psykisk ohälsa.

Vad är skillnaden mellan en psykolog, en terapeut och en psykoterapeut?

En legitimerad psykolog har gått på psykologprogrammet och efter avslutad utbildning tjänstgjort under handledning. En legitimerad psykoterapeut har en påbyggnadsutbildning (steg 2) i psykoterapi och kan exempelvis ha någon av nedanstående grundutbildningar; psykolog, läkare, sjuksköterska, socionom, sjukgymnast eller präst. En samtalsterapeut inom hälso- och sjukvården har gått en grundutbildning (steg 1) i psykoterapi.

Vad innebär det att vara legitimerad?

En legitimation innebär ett förordnande från Socialstyrelsen att personen får arbeta inom sitt yrke. Legitimationen ska fungera som en kvalitetssäkring för patienter och innebär en garanti för att personen de träffar har de kunskaper och färdigheter som krävs för yrket.

När ska jag söka hjälp?

Det är vanligt att man någon gång i livet upplever svårigheter som känns övermäktiga. När dessa svårigheter utgör ett lidande för en själv eller omgivningen och inte är övergående är det ofta en god idé att söka hjälp. För bedömning av någon i teamet ringer du 08-691 46 00 och bokas in direkt till ett orienterande samtal. Även din husläkare kan under ett läkarbesök boka in dig. Du behöver vara listad på Åsö vårdcentral för att träffa någon ur det psykosociala teamet. Ett besök hos någon av oss kostar 100 kr.

Hur jobbar psykosociala teamet på Åsö VC?

Vi arbetar med bedömning och behandling av lindrig till måttlig psykisk ohälsa. Du kan söka för sömnbesvär, stress, depression, förlossningsdepression, riskbruk och ångestproblematik såsom paniksyndrom, generaliserad ångest, social ångest, hälsoångest, posttraumatiskt stressyndrom, komplicerade sorgereaktioner samt lindrigt till måttligt tvångssyndrom. Vi arbetar även med kortare stödjande kontakter vid relationssvårigheter och livskriser. Vid förlossningsdepression erbjuder vi även särskilda insatser i syfte att främja barnets anknytning till vårdnadshavaren. Vi erbjuder korta behandlingsinsatser. Vi har ett tätt samarbete med läkarna och sjuksköterskorna på mottagningen. Vi samarbetar även med vår rehabkoordinator när patienter har behov av stöd i återgång av arbete efter en längre period av sjukskrivning.

Vad är ett orienterande samtal?

Inför ett orienterade samtal vill vi att du har fyllt i webskattningsformulär. Under samtalet får du beskriva din problematik och vad du önskar hjälp med. Vid behov kommer du bokas in för flera bedömningssamtal eller så föreslås en lämplig intervention/insats efter första besöket och en fortsatt planering görs. De interventioner som föreslås beror på din problematik och vilken forskning som stödjer behandling för det du söker för.

Vad är en diagnos?

En diagnos är ett samlingsnamn för flertalet symptom som tillsammans utgör ett lidande och en funktionsnedsättning för en individ. Diagnoser finns till för att vi inom hälso – och sjukvården ska erbjuda dig rätt behandling. Många gånger uppfyller man inte någon diagnos men har ändå svårigheter som man behöver stöd/rådgivning eller behandling för. Vi gör alltid en individuell bedömning för att tillsammans med patienten komma fram till en lämplig planering.

När remitterar/hänvisar vi vidare?

Vid misstanke om svårare psykisk ohälsa såsom komplexa ångest- och depressionstillstånd eller behov av stöd för neuropsykiatriska tillstånd, personlighetsstörning, svårare beroendeproblematik eller bipolärt syndrom hjälper vi till med remiss vidare till rätt instans. Eftersom att vi erbjuder kortare behandlingskontakter händer det att vi i samråd med patienten remitterar till andra instanser om fortsatt behov av terapeutiska insatser kvarstår vid behandlingsslut.

Behandlingsmetoder

I teamet finns kompetens inom flertalet olika behandlingsmetoder. Vi erbjuder individuell behandling, gruppbehandling samt föreläsningar.