Sammanhållen journalföring

På Åsö Vårdcentral tillämpar vi sammanhållen journalföring. Sammanhållen journalföring innebär att vårdgivare tillgängliggör sina journaluppgifter för varandra. De nyttor och effekter som sammanhållen journalföring för med sig framgår kortfattat nedan. Här kan du läsa mer om sammanhållen journalföring.

Ökad patientsäkerhet

Vid sammanhållen journalföring får vårdgivare direktåtkomst till medicinsk information från andra vårdgivare. Patienten behöver inte återge hela sin vårdhistorik vid varje ny vårdkontakt.

Effektivare flöden mellan vårdgivare

Behörig personal i nästa led i vårdkedjan kan direkt ta del av journalinformation. Både landsting och kommunal hälso- och sjukvård kan exempelvis ta del av information om patienter som växlar mellan att vårdas på sjukhus, i hemmet och på olika former av boenden.

Tidsbesparande

Sammanhållen journalföring minskar antal fax- och telefonförfrågningar om patienter från andra vårdgivare och är därmed både tids- och arbetsbesparande. Det är även positivt för miljön i och med den minskade pappersförbrukningen.

Spärra din journal

Som patient kan du begära att de journaluppgifter som vi antecknar om dig spärras så att andra vårdgivare inte kan läsa dem.

Spärrade journaler kan dock nödöppnas i akuta situationer. Om du vårdas hos en vårdgivare där det finns spärrade uppgifter kan en nödöppning av dessa göras direkt av den berörda vårdpersonalen.

Du kan när som helst be att få en spärr hävd hos den läkare som gjort journalanteckningarna och du kan också be att få spärren hävd under en viss tid.

Vårdnadshavare har inte rätt att spärra sina barns journaler. I takt med stigande ålder och mognad kan dock barn under 18 år få rätt att själva spärra sina journaler.