Miljöpolicy

Lideta (inkl Lideta Mälardalen) och Mama Mia skall i sin dagliga verksamhet, som består av privat mödravård, barnavård, ultraljudsmottagningar, gynekologi, preventivmedelsrådgivning, husläkarmottagningar/vårdcentraler, rehab, företagshälsovård, psykisk hälsa och hemsjukvård, genom ständiga förbättringar:

• hantera avfall ansvarsfullt där källsortering skall vara en norm för hela företaget

• upprätta och arbeta mot relevanta miljömål, samt regelbundet följa upp dessa

• vidareutbilda och motivera personalen till att utföra arbetsuppgifterna på ett miljömedvetet och ansvarsfullt sätt

• hushålla med material, energi och minimera spill

• göra medvetna leverantörsval genom att alltid väga in miljöaspekter vid val av produkter och tjänster

• sträva efter att förbättra resultatet av vårt miljöarbete genom att integrera miljöfrågorna i vårt dagliga arbete och att vid strategiska beslut inkludera miljöaspekter för att förebygga ev miljöpåverkan

• hålla miljöpolicyn tillgänglig för allmänheten

• klara eller överträffa externa miljökrav samt uppfylla tillämplig miljölagstiftning

• vara öppna mot patienter, medarbetare, samarbetspartners och omvärlden om vår miljöpåverkan och vårt miljöarbete, vilket bedrivs i samklang med Region Stockholm, Region Jönköpings Län, Region Blekinge, Region Uppsala och Region Skånes miljöambitioner

Stockholm 2019-04-01

Hugo Lewné
VD